about

正在向全栈工程师努力中.

[TOC]

Info

Key Value
name 童进
tel 13675829048
QQ 290969084
mail aotian16@gmail.com
site 启飞
github aotian16
university 中国计量学院(2005-2009)
city 杭州

Record

No. company time
1 NEC软件系统科技(杭州)有限公司 2009.8 ~ 2015.2
2 杭州财来网络技术有限公司 2015.2 ~ 2016.3

Skill

No. Name Detail Level
1 android - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
2 ios - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
3 web前端 - ⭐️⭐️⭐️
4 后台 - ⭐️⭐️⭐️⭐️

Language

No. Name Detail Level
1 java - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
2 swift - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
3 go - ⭐️⭐️⭐️
4 html - ⭐️⭐️⭐️
5 css - ⭐️⭐️⭐️
6 js - ⭐️⭐️⭐️⭐️
7 typescript - ⭐️⭐️⭐️⭐️
8 nodejs - ⭐️⭐️⭐️⭐️
9 english - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
10 日语 - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hobby

No. Name Detail Level
1 篮球 - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
2 dota2 - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
3 乒乓 - ⭐️⭐️⭐️
Fork me on GitHub